ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE

od 0.40 zł/m2 w tym księgowość

Z

reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed organami administracji rządowej i samorządowej, przed sądami a także w stosunkach pomiędzy właścicielami

Z

prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości

Z

opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów

Z

zawieranie, egzekwowanie i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów do budynku oraz odbiorcami ścieków i śmieci

Z

zawieranie umowy na ubezpieczenie budynku

Z

wyszukiwanie kontrahentów świadczących usługi na rzecz wspólnoty, potencjalnych najemców powierzchni wspólnych nieruchomości, negocjowanie cen warunków zawieranych umów

Z

opracowywanie uchwał, w tym statutu wspólnoty i regulaminów, corocznych planów gospodarczych

Z

przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,

Z

windykacja należności

Z

inwestowanie zgromadzonych środków pieniężnych w różne instrumenty finansowe (tj. lokaty, obligacje itp.)

Z

długofalowe planowanie, organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych.

Z

nadzór i zapewnienie odpowiedniej czystości i porządku na terenie nieruchomości

Z

utrzymywanie stałego, kontaktu z przedstawicielami policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej

Z

zaopatrywanie w rzeczy i materiały potrzebne do bieżącej eksploatacji

Z

prowadzenie korespondencji dotyczącej nieruchomości wspólnej

Z

prowadzenie książki korespondencji

Z

założenie i prowadzenie teczek właścicieli lokali

Z

prowadzenie ewidencji właścicieli, udziałów oraz liczby osób przebywających w lokalu

Z

odczyt i prowadzenie ewidencji stanu / wskazań głównych i indywidualnych urządzeń pomiarowych w nieruchomości (tj. wodomierze zimnej i ciepłej wody,

Z

ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej, gazu)

Z

sporządzanie, dla ubezpieczyciela, protokołów z zalań i powstania innych szkód w celu uzyskania odszkodowania

Z

prowadzenie innych bieżących spraw związanych z nieruchomością

Z

łatwy kontakt z administratorem (telefon komórkowy, poczta elektroniczna, faks)

Z

opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych w przypadku gdy nie są pokrywane przez właścicieli lokali