OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI

Z

prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego

Z

zlecanie kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne oraz nadzór nad ich przebiegiem

Z

zlecanie i kontrola bieżącej konserwacji, napraw i drobnych remontów budynku

Z

prowadzenie rejestru zgłoszonych awarii, usterek, uwag

Z

nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków

Z

egzekwowanie prawidłowego wykonania umów-zleceń na prace konserwacyjne, naprawcze, remontowe i modernizacyjne

Z

przedstawienie planu remontów niezbędnych do wykonania w okresach rocznych i wieloletnich

Z

przygotowanie zakresu robót do wykonania wraz z określeniem zastosowanej technologii

Z

przygotowanie kosztorysów inwestorskich oraz tzw. „kosztorysów ślepych”

Z

organizowanie konkursów ofert lub przetargów na wykonanie prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych lub inwestycyjnych

Z

zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami przez inspektorów właściwych branż (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej)

Z

rozliczanie wykonanych prac (sporządzanie przejściowych i końcowych protokołów odbioru, weryfikacja kosztorysów powykonawczych)