OFERTA

sprawdź naszą ofertę

Nasza oferta

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE

OBSŁUGA TECHNICZNA

OBSŁUGA FINANSOWO - KSIĘGOWA

Administracja Wspólnot Mieszkaniowych

Zarządca Nieruchomości

Wiesław Kaźmierczak – Licencja nr 8757

Zarządca Nieruchomości

Piotr Kaźmierczak – Licencja nr 24076

Dane kontaktowe

Warszawa ul. Człuchowska 68a lok.U1
tel. 22 612 14 50
kom 500 521 537
e-mail: administrator6@o2.pl

Doświadczenie zawodowe

25 letnia praktyka w zarządzaniu i administrowaniu wspólnotami mieszkaniowymi

15 letnia własna działalność gospodarcza.
7 lat jako Kierownik Administracji Osiedla w Spółdzielni Mieszkaniowej – zasoby osiedla 49 budynków mieszkalnych
3 lata jako z-ca Kierownika Administracji Osiedla ds. technicznych

Podstawowe wykonywane w tym czasie obowiązki:

odbiory nowo wybudowanych budynków mieszkalnych,
odbiory techniczne wykonywanych robót remontowych,
świadczenie usług ogólnobudowlanych (stolarskich, elektrycznych, hydraulicznych
i innych ) dla mieszkańców,

wykonywanie przeglądów obiektów budowlanych oraz lokali,
utrzymanie czystości na osiedlu,
windykacja należności za czynsz,
utrzymanie na wysokim poziomie stanu technicznego administrowanych zasobów,
przygotowanie planu modernizacji i remontów budynków,

organizacja zebrań z mieszkańcami.

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE W TYM OKRESIE :

modernizacja 36 budynków mieszkalnych (wykonanie nowych instalacji gazowych)
termomodernizacja 9 budynków mieszkalnych,
kierowanie zespołem kilkudziesięciu pracowników w tym :
administratorów, majstrów, konserwatorów, gospodarzy domów

Zarządzane i administrowane zasoby:

Czterdzieści jeden Wspólnot Mieszkaniowych na terenie województwa mazowieckiego, w tym z udziałem własności m . st. Warszawy , Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, PKP i innych.

Powierzchnia zarządzanych budynków: od 1000 m2 do 20 000 m2

Do wglądu ;

Umowy o administrowanie i zarządzanie, referencje, opinia służbowa, opinia Rady Nadzorczej Spółdzielni, zakres czynności Kierownika Administracji Osiedla, Polisa OC Zarządcy Nieruchomości ,zaświadczenia z ZUS, US i inne.

Zakres proponowanych obowiązków administratora

Czynności związane z przejęciem nieruchomości :

Protokolarne przejęcie dokumentacji administracyjnej, dokumentacji budowy i powykonawczej dot.

nieruchomości w tym między innymi:

 • dokumentacji technicznej budynku,
 • instrukcji obsługi i eksploatacji,
 • kart gwarancyjnych,
 • decyzji urzędu o dopuszczeniu budynków do użytkowania,
 • aktualnych protokołów przeglądów technicznych,
  książki obiektu budowlanego,
 • dokumentacji administracyjnej,
 • przygotowanie protokołów przejęcia nieruchomości
 • podejmowanie odpowiednich działań w sytuacji, jeżeli przekazana dokumentacja jest niekompletna bądź wymaga dodatkowej weryfikacji.

Zakres proponowanych obowiązków administratora

Czynności związane z przejęciem nieruchomości :

Protokolarne przejęcie dokumentacji administracyjnej, dokumentacji budowy i powykonawczej dot.

nieruchomości w tym między innymi:

 • dokumentacji technicznej budynku,
 • instrukcji obsługi i eksploatacji,
 • kart gwarancyjnych,
 • decyzji urzędu o dopuszczeniu budynków do użytkowania,
 • aktualnych protokołów przeglądów technicznych,
  książki obiektu budowlanego,
 • dokumentacji administracyjnej,
 • przygotowanie protokołów przejęcia nieruchomości
 • podejmowanie odpowiednich działań w sytuacji, jeżeli przekazana dokumentacja jest niekompletna bądź wymaga dodatkowej weryfikacji.

Czynności związane z bieżącym administrowaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem nieruchomości:

– Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej

przez przepisy prawa budowlanego,

– Inwentaryzowanie części wspólnej nieruchomości,

– Nadzór nad terminowym zlecaniem kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i

urządzeń stanowiących ich wyposażenie (zgodnie z wykładnią prawa),

-Kontrola i nadzór nad zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu oraz wywozu

nieczystości,

– Kontrola i nadzór nad utrzymaniem nieruchomości wspólnej w stanie należytego porządku i czystości

(pomieszczenia techniczne, teren zewnętrzny),

– Kontrola i nadzór nad firmami odpowiedzialnymi za: konserwację instalacji technicznych budynku oraz

innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem osiedla,

– Kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii, ich przyczyn i skutków,

– Kontrola i nadzór nad odbiorem prac remontowo – modernizacyjnych,

– Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem

nieruchomości,

– Pełnienie funkcji łącznika pomiędzy firmami zewnętrznymi, a właścicielami nieruchomości,

– Przeprowadzanie wizytacji i obchodów nieruchomości mających na celu weryfikację pracy pozostałych

dostawców usług dla nieruchomości,

-Dokonywanie odczytów liczników lub nadzór nad wykonywaniem odczytów liczników przez podmioty

zewnętrzne, w okresach wynikających z terminów rozliczeń mediów.

Czynności związane z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków:

-właściwe i skuteczne informowanie właścicieli, rozwiązywanie bieżących problemów w celu zapewnienia komfortu mieszkańcom,

-nadzór nad organizacją Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez wystąpienie o nadanie NIP, REGON i założenie konta bankowego w razie takiej potrzeby,

-bieżąca weryfikacja stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli,

-nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznych przypadających od nieruchomości wspólnych,

-monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną,

-przygotowanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości,

-udzielanie informacji administracyjnych właścicielom lokali przez telefon czynny

w godzinach 9.00-19.00 i e-mail,

-kontakt telefoniczny 24H z administratorem dedykowany członkom Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i służbom technicznym,

-organizacja okresowych spotkań informacyjnych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej na terenie nieruchomości,

-regularne uczestniczenie w e-forum wspólnoty i bieżące odpowiadanie na zawarte tam pytania mieszkańców.

Czynności związane z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków:

-właściwe i skuteczne informowanie właścicieli, rozwiązywanie bieżących problemów w celu zapewnienia komfortu mieszkańcom,

-nadzór nad organizacją Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez wystąpienie o nadanie NIP, REGON i założenie konta bankowego w razie takiej potrzeby,

-bieżąca weryfikacja stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli,

-nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznych przypadających od nieruchomości wspólnych,

-monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną,

-przygotowanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości,

-udzielanie informacji administracyjnych właścicielom lokali przez telefon czynny

w godzinach 9.00-19.00 i e-mail,

-kontakt telefoniczny 24H z administratorem dedykowany członkom Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i służbom technicznym,

-organizacja okresowych spotkań informacyjnych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej na terenie nieruchomości,

-regularne uczestniczenie w e-forum wspólnoty i bieżące odpowiadanie na zawarte tam pytania mieszkańców.

Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową Wspólnoty Mieszkaniowej:

– prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji

zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz e-kartotek,

– przygotowanie projektów planów gospodarczych (rzeczowo-finansowych) oraz korekta tych planów,

– przygotowanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej, rozliczeń planów gospodarczych, comiesięcznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej oraz przychodach,

– sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,

– analiza i stały nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz podejmowanie działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie zaległych należności,

– analiza i stały nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali nieruchomości oraz podejmowanie działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie zaległych należności,

– rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych

mediów, funduszu na remonty i modernizacje, w tym:

a) rozliczenie zaliczek wnoszonych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz remontowy i

modernizacyjny raz na 12 miesięcy,

b) rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty zużytych mediów raz na 6 miesięcy,

– Przygotowywanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali,

– Przygotowywanie płatności do podpisu/autoryzacji,

– Udzielanie informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali telefonicznie lub przez e-mail,

Czynności związane z doradztwem, mające na celu utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym:

– Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej, a w sytuacjach tego

wymagających przybierające postać opinii prawnych,

– Przedstawienie korzystnej pod względem cenowym oferty na obsługę bankową, windykacyjną oraz oferty ubezpieczeniowej,

– Analizowanie, doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań

optymalizacyjnych,

– Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem

nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie,

– Przygotowanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.

Czynności związane z doradztwem, mające na celu utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym:

– Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej, a w sytuacjach tego

wymagających przybierające postać opinii prawnych,

– Przedstawienie korzystnej pod względem cenowym oferty na obsługę bankową, windykacyjną oraz oferty ubezpieczeniowej,

– Analizowanie, doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań

optymalizacyjnych,

– Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem

nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie,

– Przygotowanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.

Inne czynności wpływające na sprawne funkcjonowanie Wspólnoty Mieszkaniowej:

– Pełnienie dyżurów informacyjnych na terenie nieruchomości

– Stały kontakt drogą telefoniczną i e-mailem z członkami Zarządu, informowanie ich o bieżących problemach.

Zarządzanie procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji na nieruchomości:

Aktywne doradztwo i zarządzanie procesem egzekwowania uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i

rękojmi na części wspólnej:

· Nadzór nad zleceniem wykonania przeglądów i ekspertyz dotyczących stanu budynków,

· Analizę i pomoc w wyborze sposobu egzekwowania uprawnień (negocjacje, droga sądowa),

· Negocjacje, bądź nadzór nad przebiegiem sprawy sądowej,

Doradztwo właścicielom lokali w zakresie sposobów i możliwości egzekwowania uprawnień z tytułu

gwarancji i rękojmi.

Zarządzanie procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji na nieruchomości:

Aktywne doradztwo i zarządzanie procesem egzekwowania uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i

rękojmi na części wspólnej:

· Nadzór nad zleceniem wykonania przeglądów i ekspertyz dotyczących stanu budynków,

· Analizę i pomoc w wyborze sposobu egzekwowania uprawnień (negocjacje, droga sądowa),

· Negocjacje, bądź nadzór nad przebiegiem sprawy sądowej,

Doradztwo właścicielom lokali w zakresie sposobów i możliwości egzekwowania uprawnień z tytułu

gwarancji i rękojmi.

Przyjęcie naszej oferty zapewni wysoką jakość oferowanych usług, a przede wszystkim :

zwolni właścicieli nieruchomości z odpowiedzialności za nałożone zgodnie z prawem
obowiązki w zakresie :

– nadzoru i utrzymania technicznego nieruchomości

– prowadzenia księgowości lokali i budynku

– nadzoru nad utrzymaniem sanitarnym, w tym czystości

dyspozycyjność i właściwy przepływ informacji między Administratorem
a mieszkańcami budynku

właściwy nadzór nad firmami wykonującymi usługi na rzecz mieszkańców
profesjonalną i uprzejmą obsługę
niskie koszty administrowania

PROPONOWANE WYNAGRODZENIE ZA ADMINISTROWANIE (wg w/w zakresu obowiązków) – 0,48 zł za m2 powierzchni wg udziałów.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.administracjawspolnot.pl, a także byłoby nam niezmiernie miło osobiście przedstawić proponowaną ofertę na administrowanie w tym szczegółowy zakres i sposób administrowania nieruchomością.