OBSŁUGA FINANSOWO – KSIĘGOWA

Z

prowadzenie pozaksięgowej ewidencji (księgowości) wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o wymogi w tym zakresie stawiane przez art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali

Z

pełny zakres usług ewidencyjnych prowadzony przy zastosowaniu podstawowych zasad księgowości zapisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Z

zakładanie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej-dysponentem jest zarząd

Z

przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań

Z

dokonywanie operacji finansowych wspólnoty poprzez rachunek bankowy

Z

naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek

Z

imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków

Z

prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług

Z

sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej wszystkich deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym

Z

sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców

Z

sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek (na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów dostawy mediów)

Z

sporządzanie miesięcznych/kwartalnych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Z

sporządzanie za zadane okresy kartotek mieszkaniowych właścicieli

Z

sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej obejmującego:

• sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej
• zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej
• zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe
• zestawienie nadpłat i zaległości właścicieli
• zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów
• kartoteki właścicieli

Z

prowadzenie windykacji należności z tytułu pożytków i innych przychodów na rzecz wspólnoty, w postępowaniu przedsądowym